Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych przez  Dental Studio bis

I Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin ten określa warunki świadczenia usług szkoleniowych, zawierania umów i rozliczania płatności.
 2. Organizatorem szkoleń jest Dental Studio bis Magdalena Klijer ul.Smyczkowa 4/61 20-844 Lublin

II Warunki zgłoszenia udziału w szkoleniu i płatności.

 1. Zapisując się na szkolenie należy :
  1. zgłosić e-mailem: dentalstudiobis.lublin@gmail.com oraz dokonać wpłaty w formie przelewu bankowego.
  2. wypełnić formularza zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej dentalstudiobis.pl/szkolenia oraz dokonać opłaty w formie przelewu bankowego
  3. za pośrednictwem kontaktu telefonicznego z organizatorem.
  4. Zgłaszający powinien podać imię i nazwisko,numer telefonu,e-mail,ewentualnie dane do faktury. Wypełniając formularz zgłoszenia Uczestnik szkolenia firmy Dental Studio bis Magdalena Klijer wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Dental Studio bis Magdalena Klijer zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie  informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek Magdalena Klijer numer konta 42 1940 1076 3022 8418 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole  nie później niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia na szkolenie, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i tytuł szkolenia.. Brak uiszczenia opłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Dental Studio bis Magdalena Klijer do nieświadczenia usług Zamawiającego
 3. Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.
 4. Opłata za szkolenie w złotych polskich obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu.
 5. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania zgłoszenia Uczestnika, który nie dokonał płatności.
 7. Zasady dokonywania i wysokość wpłat są szczegółowo określone indywidualnie dla każdego kursu w aktualnym Terminarzu Szkoleń na stronie internetowej www.dentalstudiobis.pl
 8. Rezygnację ze szkolenia można zgłosić mailowo lub telefoniczne.Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu płatności okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia organizowanego przez Dental Studio bis. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 9. Firma Dental Studio bis Magdalena Klijer zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, lub w przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby uczestników. Jednocześnie zobowiązuje się do każdorazowego informowania osób zapisanych oraz do zwrotu wpłaconych środków osobom, które dokonały wpłaty.

III Postanowienia końcowe

 1. Poprzez rejestrację w bazie danych Organizatora, Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji kursu. Uczestnikom szkolenia przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 2. Wszystkie szkolenia organizowane przez Dental Studio bis Magdalena Klijer chronione są prawem autorskim.W trakcie kursów organizowanych przez Dental Studio bis, wszystkich Uczestników obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć, nagrywania dźwięku i wizji, chyba że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu może skutkować wyproszeniem z kursu Uczestnika, bez zwrotu kosztów.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.