Regulamin udzielania świadczeń stomatologicznych

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione Dental Studio Bis w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia oraz wszystkich pacjentów, którym jest udzielane świadczenie zdrowotne.

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę

 1. W Dental Studio Bis pacjentów umawiamy poprzez zgłoszenia osobiste, telefoniczne oraz drogą elektroniczną (kalendarz elektroniczny).
 2. W przypadku wizyty, która nie była poprzedzona konsultacją rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min.
 3. O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
 4. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie – po uprzedniej rezerwacji wizyty.
 5. W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.

Pierwsza wizyta

Na pierwszą wizytę prosimy o zgłaszanie się z 15-sto minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia wymaganej dokumentacji medycznej oraz zapoznania się z regulaminem gabinetu .

 1. Pacjent jest proszony o okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie Kwestionariusza Stanu Zdrowia-wywiadu ogólnomedycznego, epidemiologicznego oraz stomatologicznego podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.
 2. Podczas pierwszej wizyty lekarz ustala plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.

Rozpoczęcie leczenia

 1. Przed przystąpieniem do każdego zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.
 2. Lekarz może odmówić rozpoczęcia leczenia lub kontynuacji z powodu stwierdzenia braku współpracy z pacjentem, niewykonania zaleconych przez lekarza prowadzącego zabiegów, takich jak: specjalistyczne konsultacje u innych specjalistów, higienizacja, antybiotykoterapia, fizjoterapia, badania dodatkowe.
 3. W przypadku umawiania długich, ponad 60 minutowych wizyt na niektóre rodzaje leczenia stomatologicznego pobieramy przedpłatę na poczet leczenia w wysokości 150zł, maksymalnie 3 dni przed planowaną wizytą, np. wybielanie, leczenie endodontyczne, zabiegi chirurgiczne.

Potwierdzanie wizyty

 1. Dzień przed wyznaczonym terminem pacjent otrzymuje sms przypominającego o wizycie, bądź recepcjonistka kontaktuje się telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty.
 2. W przypadku, gdy Pacjent nie odbiera telefonu wysyłana jest wiadomość sms z prośbą o potwierdzenie.
 3. Z powodu braku kontaktu z Pacjentem i potwierdzenia terminu wizyty, może zostać ona odwołana, o czym Pacjent zostanie poinformowany sms’em.
 4. Z powodu braku możliwości przerobowych lub technicznych Pacjent może nie uzyskać przypomnienia o wizycie, dlatego bardzo prosimy, by każdy pamiętał o umówionym terminie.

Opóźnienia

W Dental Studio Bis dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani punktualnie, zgodnie z wyznaczonym czasem. Możliwe jest jednakże wystąpienie niezależnej od personelu sytuacji, która spowoduje przedłużanie się czasu oczekiwania na zabieg lub samego zabiegu. Z tego względu prosimy, aby Pacjenci ze zrozumieniem podchodzili do zaistniałych, niezależnych od nas opóźnień. Osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej są zapisywane według możliwości wynikających terminarza zabiegów. Pacjenci, u których w trakcie prowadzonego leczenia wystąpią powikłania bólowe mogą być przyjęci ponadplanowo. Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę.

Lista rezerwowa

Pacjenci, którym zależy na przyspieszeniu leczenia mogą zapisać się na listę rezerwową Pacjentów oczekujących. W sytuacji, kiedy inny Pacjent zrezygnuje ze swojego terminu, recepcjonistka w pierwszej kolejności telefonicznie powiadamia o dostępnym terminie Pacjentów z tej listy.

Odwoływanie wizyt

 1. Umówioną wizytę należy odwołać najpóźniej z 1-dniowym wyprzedzeniem.
 2. W przypadku dużej ilości nieobecności na wizytach gabinet zastrzega sobie prawo do skrócenia wizyty do 15 minut lub odwołania wizyty, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Pacjentem. O odwołaniu wizyty Pacjent zostanie poinformowany sms’em.
 3. W przypadku braku odwołania co najmniej 2 wizyt Pacjent może zostać poproszony o wpłatę zadatku w kwocie 150 PLN na poczet kolejnej wizyty. Zadatek ten przepada w przypadku rezygnacji z leczenia wyprzedzeniem krótszym niż 1 dzień (24h).
 4. W przypadku Pacjentów, którzy posiadają 3 lub więcej nieobecności na wizytach, Dental Studio Bis zastrzega możliwość odmówienia realizowania leczenia.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Lekarz może przyjąć spóźnionego Pacjenta tylko wtedy, jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych Pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

Wizyty endodontyczne

Pacjent kierowany na leczenie kanałowe poprzez lekarza z innej placówki medycznej w pierwszej kolejności jest umawiany na wizytę konsultacyjną. Lekarz endodonta na podstawie przeprowadzonego badania stomatologicznego i analizy zdjęć rtg indywidualnie decyduje ile czasu będzie wymagało leczenie.

Przedpłata na poczet leczenia

W przypadku umawiania długich, ponad 60 minutowych wizyt, na niektóre rodzaje usług stomatologicznych pobieramy przedpłatę na poczet leczenia w wysokości 150zł. Przedpłata zaliczana jest na poczet kosztów leczenia w momencie jego rozliczenia.

Wpłacona przedpłata przepada w przypadku niestawienia się pacjenta na wizytę lub w przypadku odwołania wizyty później niż min. 24 godzin przed planowanym terminem. Zadatek jest zwracany w przypadku telefonicznego poinformowania gabinetu o rezygnacji z wizyty min. 24 godzin przed planowanym terminem wizyty.

Zadatek ma na celu zabezpieczenie czasu pracy lekarza przy planowanych dłuższych wizytach i może być pobierany w przypadku planowania następujących zabiegów stomatologicznych:

 • leczenia pod mikroskopem
 • laserowego wybielania zębów
 • leczenia protetycznego
 • leczenia chirurgicznego
 • leczenia implantologicznego

Zadatek na leczenie jest pobierany także w przypadku wcześniejszego 2-krotnego niezgłoszenia się pacjenta na umówioną wizytę bez jej wcześniejszego odwołania.

Zadatek powinien być wpłacony w gabinecie lub przelewem na konto maksymalnie 3 dni przed planowanym leczeniem. Dane rachunku do wpłat: Magdalena Klijer ul. Żołnierska 3/U1 20-844 Lublin nr konta:

71 1240 2470 1111 0010 9373 6588

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, rodzaj planowanego leczenia np. leczenie endodontyczne, leczenie chirurgiczne oraz datę planowanej wizyty/

Dokumentacja medyczna

 1. Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu pisemnej prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie w rejestracji Dental Studio Bis.
 2. Pisemny wniosek musi zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko Pacjenta;
 • numer Pesel;
 • własnoręczny podpis Pacjenta lub opiekuna prawnego.
 1. W przypadku, kiedy Pacjent nie będzie miał możliwości osobiście zgłosić się po odbiór dokumentacji, jej udostępnienie może nastąpić na podstawie pisemnego upoważnienia udzielnego innej osobie przez Pacjenta. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko;
 • numer pesel;
 • numer dokumentu na podstawie którego można sprawdzić tożsamość osoby.
 1. Dokumentacja medyczna jest przygotowywana w ciągu maksymalnie 30 dni od momentu otrzymania pisemnej prośby o jej udostępnienie. O możliwości odbioru dokumentacji Pacjent jest powiadamiany telefonicznie.
 2. Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości.
 3. Każdy przedmiot na podstawie, którego można udokumentować przebieg procedury medycznej jest dokumentacją medyczną.
 4. Nie ma możliwości przesłania dokumentacji medycznej drogą e-mail lub pocztą.

Rozliczanie płatności

 1. Potwierdzeniem płatności gotówkowej bądź bezgotówkowej za wizytę jest otrzymany paragon fiskalny.
 2. Wystawienie faktury na firmę jest możliwe tylko w przypadku zgłoszenia w momencie wystawiania paragonu fiskalnego.
 3. Gabinet nie prowadzi sprawozdań z płatności.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. W Dental Studio Bis obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) informuje się że administratorem dobrowolnie przekazanych danych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Magdalena Klijer ul. Żołnierska 3/U1, 20-844 Lublin. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług medycznych oferowanych przez administratora danych.
 3. Pacjent odpowiada materialnie za szkody wyrządzone na sprzęcie oraz meblach.

4 Dental Studio Bis. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie gabinetu.